Przetargi.pl
Dostawa i montaż płyt granitowych w budynku Urzędu Gminy Baboszewo.

Gmina Baboszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6611091 w. 34 , fax. 023 6611071
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baboszewo
  ul. Warszawska 9A 9A
  09-130 Baboszewo, woj. mazowieckie
  tel. 023 6611091 w. 34, fax. 023 6611071
  REGON: 00053359300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbaboszewo.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż płyt granitowych w budynku Urzędu Gminy Baboszewo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Dostawa płyt z kamienia naturalnego (granitu) według specyfikacji: Płytki granitowe na korytarz i podesty schodów - 107,0 m2 Powierzchnia płytki polerowana, Długość 600 mm lub 610 mm Szerokość 600 mm lub 610 mm Grubość min. 15 mm - maks. 20 mm Płytka kalibrowana do wymiaru rzeczywistego z dokładnością +- 1 mm Kolor płytki ciepły w jasnej tonacji żółto-złotej typu Kashmir Gold lub równoważny. Równoważność polega na zachowaniu jasnozłocistego koloru pochodzenia kamienia z pokładów indyjskich i parametrów nie gorszych od określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia równoważności oferowanych granitów spoczywa na Wykonawcy, (zgodnie z art.30 ust.5 ustawy P.z.p.) Płytki odporne na mróz oraz nie zmieniające parametrów przy ogrzewaniu podłogowym - do zastosowania w budownictwie na posadzki. Płytki granitowe na cokół 60 mb - 7,8 m2 Powierzchnia płytki polerowana, Długość 600 mm lub 610 mm w zależności od zastosowanych płytek posadzkowych, Szerokość 130 mm Grubość min. 10 mm max. 15 mm Płytka z polerowaną fazą pod katem 450 (na jednej górnej krawędzi). Płyty granitowe na parapety - 3 szt - 2,41 m2 Powierzchnia polerowana Długość 2340 mm - 1 szt; x 2360 mm - 1 szt.; 2380 mm - 1 szt. Szerokość - 340 mm - 3 szt. Grubość - 30 mm Krawędź parapetu oraz rogi zewnętrzne zaokrąglone, Kolor ciepły w jasnej tonacji żółto-złotej typu Kashmir Gold lub równoważny. Płyty granitowe na stopnie - 27,39 m2 Powierzchnia polerowana Na każdym stopniu piaskowany pasek antypoślizgowy ( 3 paski o szer. 10 mm w odstępie co 10 mm 0 głębokości 1 mm) Krawędzie stopnia polerowane oraz fazowane, Grubość stopnia 30 mm Długość/szerokość w mm. 2120/390 - 11 szt 1400/360 - 5 szt. 1350/360 - 7 szt. 1350/340 - 8 szt. 1350/320 - 9 szt. 1350/330 - 10 szt. 1170/330 - 1 szt. Kolor płytki ciepły w jasnej tonacji żółto-złotej typu Kashmir Gold lub równoważny. Płyty granitowe na podstopnie - 10,16 m2 Powierzchnia polerowana Grubość podstopnia - 20 mm Długość/szerokość w mm. 2120/130 - 11 szt. 1400/130 - 5 szt. 1350/130 - 24 szt. 1350/140 - 10 szt. 1170/110 - 1 szt. Kolor płytki ciepły w jasnej tonacji żółto-złotej typu Kashmir Gold lub równoważny. Płytki granitowe na boki schodów (policzki) - 9,30 m2 Powierzchnia polerowana Grubość min. 10 max. 15 mm Długość/szerokość na wymiar po ułożeniu stopni i podstopni . Kolor płytki ciepły w jasnej tonacji żółto-złotej typu Kashmir Gold lub równoważny. Płytka z polerowaną fazą pod kątem 450 górnej krawędzi. Uwaga! Wybrany Wykonawca winien dokonać własnych dokładnych pomiarów w trzech etapach: 1) przed dostawą stopni schodowych (obmiar stopni, oraz płytek na korytarz i podesty schodów, 2) po zamontowaniu stopni schodowych i podestów (obmiar podstopni), 3) po zamontowaniu stopni , podestów i podstopni (obmiar boków schodów tzw. policzków) 2) Wykonanie graniowych okładzin posadzek, schodów, podstopni, cokołów i parapetów w dobudowanej części budynku Urzędu Gminy Baboszewo. Uwaga! Zamawiający wymaga aby przed montażem Wykonawca ułożył płytki (na sucho) i uzyskał akceptację inwestora w zakresie wzornictwa. Wszystkie materiały konieczne do wykonania okładzin zapewnia Wykonawca (płyty granitowe wg specyfikacji pkt. 1, klej, zaprawa spoinowa, impregnaty itp.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 449121007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugbaboszewo.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach