Przetargi.pl
„Dostawa i montaż mebli specjalistycznych do magazynu zbiorów w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku realizowana w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami.”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Oleandrów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 842 04 25 , fax. 22 842 04 25
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
  ul. Oleandrów 5
  05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie
  tel. 22 842 04 25, fax. 22 842 04 25
  REGON: 14177328200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeumpilsudski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż mebli specjalistycznych do magazynu zbiorów w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku realizowana w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli specjalistycznych do magazynu zbiorów w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł. Wadium należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej z następujących form: (1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze: 63 1130 1017 0020 1472 3320 0005; (2) poręczeniach bankowych; (3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; (4) gwarancjach bankowych; (5) gwarancjach ubezpieczeniowych lub (6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w siedzibie Biura Zamawiającego: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa, jednocześnie dołączając jego kopię do oferty albo złożyć wraz z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach