Przetargi.pl
Dostawa i montaż klimatyzatorów na Wydziale Biotechnologii przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu.

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii ogłasza przetarg

 • Adres: 50-383 Wrocław, F. Joliot-Curie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 375 2732 , fax. 71 375 7661
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
  F. Joliot-Curie 14a
  50-383 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 2732, fax. 71 375 7661
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.uni.wroc.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż klimatyzatorów na Wydziale Biotechnologii przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Wydziału Biotechnologii przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaż 33 klimatyzatorów o nominalnej mocy 2600W oraz 36 klimatyzatorów o nominalnej mocy 3500W. Termin wykonania zamówienia maksymalnie 56 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga zaoferowania klimatyzatorów o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ, posiadających odpowiednie atesty. Klimatyzatory muszą zawierać materiały, które spełniają wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat CE). Powinny być fabrycznie nowe, odpowiedniej jakości ii funkcjonalności, wolne od wad technologicznych, materiałowych lub wykonawczych. 4. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące, natomiast maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy. Zamawiający wymaga serwisu urządzeń, zapewniającego utrzymanie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta oferowanych klimatyzatorów. Minimalny okres serwisu wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące, maksymalny wymagany okres serwisu to 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42500000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach