Przetargi.pl
Dostawa i montaż jednostanowiskowej toalety publicznej w Rzepinie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa toalety publicznej na Starym Rynku w Rzepinie”

Gmina Rzepin ogłasza przetarg

 • Adres: 69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7596292 w. 36, , fax. 95 7596478
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzepin
  Plac Ratuszowy 1
  69-110 Rzepin, woj. lubuskie
  tel. 95 7596292 w. 36, , fax. 95 7596478
  REGON: 21096683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzepin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż jednostanowiskowej toalety publicznej w Rzepinie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa toalety publicznej na Starym Rynku w Rzepinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montażu i uruchomienia nowej jednostanowiskowej toalety publicznej, całorocznej, zlokalizowanej na działce nr 586/8, obręb 257 – Miasto Rzepin przy ul. Ratuszowej wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury technicznej. 2. Zakres rzeczowy zamówienia dotyczy m. in.: 1) dostawę toalety publicznej wolnostojącej oraz jej montażu w miejscu posadowienia do istniejących już przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Toaleta publiczna musi być wykonana w całości z jednolitego odlewu betonowo – kompozytowego monolityczna (niełączona) samonośna i stawiana na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów z dachem płaskim. Odprowadzenie wody z dachu ze spadkiem do wewnętrznej rury spustowej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych rynien i rur spustowych na obiekcie). 2) Wykonanie robót budowlanych i montażowych: a) Przygotowanie podłoża (bez wylewania fundamentów) z kruszywa gr. 30 cm umożliwiającego posadowienie i montaż toalety, b) Dostawa i montaż toalety: c) Toaleta jednostanowiskowa (dla mężczyzn, kobiet i osób niepełnosprawnych) przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim. 3) Podłączenie toalety publicznej do istniejących mediów, w tym: a) wkopanie betonowego kręgu(studni) min. ø 1500/500 b) wykonanie podejść instalacyjnych, których podłączenie znajdować się będzie w w/w studni, c) wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych, d) rozruch toalety, e) szkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi technicznej, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący m. in. warunki techniczne, funkcjonalne i wizualne jakie musi spełniać toaleta określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215500-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do SIWZ. 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z innych przedłożonych dokumentów,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną