Przetargi.pl
Dostawa i montaż bram z drzwiami ewakuacyjnymi w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż bram z drzwiami ewakuacyjnymi w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż bram z drzwiami ewakuacyjnymi OŚ A w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach. ​ W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: dostawy bram wizualnie odpowiadających obecnie zamontowanym: 3 bramy z drzwiami ewakuacyjnymi dwuskrzydłowymi usunięcie obecnie zainstalowanych bram oraz ich wywóz i utylizacja montaż nowych bram przeprowadzenia w okresie gwarancji i rękojmi rocznych bezpłatnych przeglądów uwzględniających wszelkie urządzenia dostarczone w ramach niniejszego postępowania. UWAGA: Bramy te stanowią integralną część Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz systemu Kontroli Dostępu (KD). Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest uwzględnić wszelkie prace związane z odłączeniem/podłączeniem właściwych sygnałów oraz wykonanie innych wymaganych czynności w zakresie SSP oraz KD dla zachowania bezpiecznej pracy i ciągłej ochrony pożarowej obiektu. Wszystkie czynności oraz modyfikacje stanu elementów systemów SSP oraz KD muszą być wykonane w uzgodnieniu z konserwatorem ww. systemów. Szczegółowy zakres prac określa: Formularz cenowy ( załącznik nr 1a do SIWZ) Specyfikacja bram oraz drzwi wewnętrznych ( załącznik nr 5 do SIWZ) Wzór umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ​Wymagane wadium w kwocie 6.500,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach