Przetargi.pl
Dostawa i montaż agregatu hydraulicznego

Instytut Kolejnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 04-275 Warszawa, J. Chłopickiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 731 300 , fax. 226 107 597
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Kolejnictwa
  J. Chłopickiego 50
  04-275 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 731 300, fax. 226 107 597
  REGON: 16382785000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikolej.[pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż agregatu hydraulicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu hydraulicznego składającego się z silnika elektrycznego, zespołu pompowego, zbiornika na olej hydrauliczny, szafy elektrycznej, bloku zaworowego i systemu podłączenia do układu chłodzenia, spełniającego wymagania zawarte w pkt. 3.5. SIWZ. 2.) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 2.1.) wykonania prac demontażowych polegających na odłączeniu i usunięciu z pomieszczenia dwóch agregatów hydraulicznych oraz na demontażu istniejącej szafy elektrycznej wraz z okablowaniem i demontażu istniejących rur wodno-kanalizacyjnych. Wykonawca będzie zobowiązany do zeskładowania zdemontowanych urządzeń i elementów w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego; 2.2.) montażu w pomieszczeniu dostarczonego, spełniającego wymagania zawarte w SIWZ, agregatu hydraulicznego wraz z wyposażeniem, uzupełnienia oleju hydraulicznego w zbiorniku do wymaganego poziomu, podłączenia agregatu do instalacji hydraulicznej, elektrycznej oraz do instalacji chłodzenia i uruchomienia agregatu. 3.) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 arszawa. 4.) Odbiór przedmiotu zamówienia: 4.1.) po dostarczeniu, montażu i ruchomieniu agregatu hydraulicznego, uprawnieni pracownicy Zamawiającego, w becności przedstawiciela Wykonawcy przeprowadzą następujące próby kontrolne celu sprawdzenia poprawności działania agregatu: a) stabilności pracy bez obciążenia i pod obciążeniem wynikającym z charakterystyki pracy siłowników hydropulsowych posiadanych przez Zamawiającego; b) wydajności chłodzenia oleju hydraulicznego; c) sprawdzenia ustawienia czujnika poziomu oleju oraz wskazań temperatury oleju w zbiorniku. Z przeprowadzonych prób kontrolnych zostanie wystawiony protokół i będzie on stanowił załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego. 5.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przekazał Zamawiającemu: a) dokumentację techniczną i instrukcję obsługi agregatu hydraulicznego, jego wyposażenia oraz schematów połączeń, w wersji papierowej lub elektronicznej, w języku polskim; b) kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43328100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach