Przetargi.pl
Dostawa i montaż infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 254 950 , fax. 914 225 533
 • Data zamieszczenia: 2020-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 39
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 254 950, fax. 914 225 533
  REGON: 81014599300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szczecin.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia, jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby Zamawiającego zamówienia zgodnie z wymaganiami siwz, w następujących częściach: CZĘŚĆ 1 – Serwery; CZĘŚĆ 2 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale XV siwz. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować daną CZĘŚĆ zamówienia na zasadach i warunkach opisanych dla tej CZĘŚCI w opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY: 1) Formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 2) Aktualne na dzień składania ofert „Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do siwz, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w Rozdziale V pkt 1. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (o ile są znane). Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 5) „Oświadczenie składane w celu przyznania punktów w kryterium”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz. Oświadczenie należy złożyć w oryginale, oddzielnie dla każdej CZĘŚCI zamówienia na którą jest składana oferta. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 2. WYKONAWCY ZAGRANICZNI: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1282), zamiast dokumentów: a) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, b) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1) siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ppkt 5), złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. POZOSTAŁE DOKUMENTY: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach