Przetargi.pl
Dostawa i instalacja zestawu serwerów dla usług sieciowych ACK Cyfronet AGH.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH ogłasza przetarg

 • Adres: 30950 Kraków, ul. Nawojki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 323 355 , fax. 126 341 084
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
  ul. Nawojki 11
  30950 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 323 355, fax. 126 341 084
  REGON: 157700022
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cyfronet.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja zestawu serwerów dla usług sieciowych ACK Cyfronet AGH.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawu serwerów dla usług sieciowych ACK Cyfronet AGH. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i uruchomienia elementów składowych zamówienia. Szczegółowa konfiguracja elementów składowych zamówienia opisana jest w załączniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany bez zastosowania dialogu technicznego Wymagania ogólne dla zamówienia 1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy. 2. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 3. Wszelkie urządzenia zasilane napięciem 230 V muszą spełniać wymogi dyrektyw „Nowego Podejścia” UE poprzez posiadanie oznaczenia CE oraz być kompatybilne z zasilaniem AC~230V (50-60Hz). Wymagania dotyczące gwarancji Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy Szczegóły dotyczące gwarancji określa załącznik nr 1 do SIWZ. Miejsce realizacji zamówienia Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH ul. Nawojki 11, Kraków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na zawartość oferty składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego stanowiącym opis oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie treść oferty, 2. Do oferty należy załączyć: 2.1. oświadczenia wskazane w punkcie VI. 1-3 SIWZ sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2.2. pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez pełnomocnika, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty lub dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 2.3. pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Dodatkowe oświadczenia składane przez wszystkich Wykonawców. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument dotyczyć musi każdego z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach