Przetargi.pl
Dostawa i instalacja urządzeń infrastruktury sieciowo - serwerowej w budynku Stolicy eXperymentu w Gnieźnie

STOLICA EXPERYMENTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Juliusza Słowackiego 45/47
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 786815155
 • Data zamieszczenia: 2023-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STOLICA EXPERYMENTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Juliusza Słowackiego 45/47
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 786815155
  REGON: 387289325
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja urządzeń infrastruktury sieciowo - serwerowej w budynku Stolicy eXperymentu w Gnieźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja nowego sprzętu informatycznego w celu zbudowania środowiska serwerowego i infrastruktury sieciowej w budynku Stolicy Experymentu. W ramach zamówienia dostarczony zostanie m.in. serwer wirtualizacyjny z macierzą dyskową i systemem operacyjnym, serwer NAS do archiwizacji danych, zasilacz awaryjny UPS oraz sprzęt aktywny sieci w tym punkty dostępowe sieci WLAN, router oraz przełączniki. Obowiązkiem Wykonawcy jest również przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń w zakresie, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia: w formie stacjonarnej, webinarowej oraz w postaci skryptu w formie elektronicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach