Przetargi.pl
“Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” w ramach projektu pn.: “Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Al. Pokoju
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 762 038 , fax. 486 762 727
 • Data zamieszczenia: 2022-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Al. Pokoju 5
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 486 762 038, fax. 486 762 727
  REGON: 67020489600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  “Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” w ramach projektu pn.: “Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu wraz z pracami budowlanymi oraz przyłączami niezbędnymi do uruchomienia pracowni. Wymagane parametry tomografu określone zostały w załączniku nr 1 do zaproszenia. Prace budowlane obejmować będą: 1. Wykonanie projektu zmiany zagospodarowania terenu zgodnie z mapką wraz z niezbędnymi przyłączami do celów posadowienia tomografu komputerowego w kontenerze. 2. Wykonanie utwardzenia terenu na powierzchni 70 m2. 3. Ułożenie kostki pod kontener 70 m2. 4. Wykonanie przyłącza komputerowego min. 6 kategorii wraz z osprzętem długość 100 m. 5. Wykonanie przyłącza elektryczne długość przyłącza około 20 m 120 kW. 6. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na odcinku 70 m w tym 3 studzienki kanalizacyjne rewizyjne ( doprowadzenie wody średnica 50 mm, odprowadzenie ścieków100 mm). 7. Posadowienie kontenera na poziomie gruntu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33115000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach