Przetargi.pl
Dostawa i instalacja noża plazmowego do zabiegów chirurgicznych.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 661 086 , fax. 914 661 113
 • Data zamieszczenia: 2018-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 661 086, fax. 914 661 113
  REGON: 28890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja noża plazmowego do zabiegów chirurgicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja noża plazmowego do zabiegów chirurgicznych. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry sprzętu określa załącznik nr 2 do formularza oferty. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy (rozdział II SIWZ). Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 4. Ilekroć w dalszej części SIWZ użyty będzie zwrot: 4.1. „sprzęt” – należy przez to rozumieć nóż plazmowy do zabiegów chirurgicznych spełniający wymagania Zamawiającego wskazane w załączniku nr 2. 5. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt stanowił wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03) oraz był wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Rozdział II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje sposobu spełniania tego warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach