Przetargi.pl
„Dostawa i instalacja modułu światłowodowego z chłodzonym ciekłym azotem detektorem MCT do spektrometru Vertex 70v oraz dostawa czytnika mikropłytek”

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i instalacja modułu światłowodowego z chłodzonym ciekłym azotem detektorem MCT do spektrometru Vertex 70v oraz dostawa czytnika mikropłytek”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa i instalacja modułu światłowodowego z chłodzonym ciekłym azotem detektorem MCT do spektrometru Vertex 70v oraz dostawa czytnika mikropłytek” Zamówienie zostało podzielone na dwa niezależne zadania (części) : Zadanie nr 1: „Dostawa i instalacja modułu światłowodowego z chłodzonym ciekłym azotem detektorem MCT do spektrometru Vertex 70v” Zadanie nr 2: „Czytnik mikropłytek” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach