Przetargi.pl
Dostawa i dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych

Krapkowickie Centrum Zdrowia sp. z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 7
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4467032 , fax. 077 4467050
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krapkowickie Centrum Zdrowia sp. z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szkolna 7 7
  47-300 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 077 4467032, fax. 077 4467050
  REGON: 16021349900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i dzierżawa analizatora parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384340006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, co oznacza że: 1) podmiot został zarejestrowany we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania, decyzją właściwego organu; 3) nie zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ustawy; 4) podmiot posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 5) podmiot znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 2. Oferent musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełnienia tych warunków odbywać się będzie na podstawie dokumentów złożonych przez oferenta w ofercie na zasadzie spełnia/ nie spełnia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Oferent winien złożyć (na załączniku Nr II do siwz) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, oraz dokumenty, o których mowa poniżej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty założony wg wzoru stanowiącego załącznik nr I i szczegółowy formularz ofertowy - załącznik I/1, 1.2. Dane dotyczące wiarygodności prawnej oferenta: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej b) Pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone przez notariusza za zgodność z oryginałem do podpisania oferty. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielem/ami firmy lub jeżeli jest on oni wymieniony z imienia i nazwiska w dokumencie rejestracyjnym, o którym mowa w ppkt a) i z niego wynika pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo do złożenia oferty wspólnej złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr VI. Do niniejszych pełnomocnictw nie ma zastosowania Ustawa o opłacie skarbowej, tym samym nie ma obowiązku wniesienia przez Oferenta opłaty skarbowej; c) oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) - załącznik nr II; d) wykaz ważniejszych zamówień w zakresie zgodnym lub podobnym z zakresem zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, ,na druku stanowiącym załącznik nr III wraz z co najmniej dwoma referencjami od poprzednich zamawiających zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt. III.2); e) zaparafowane: istotne warunki umowy - zał. nr IV. f) Deklarację Oferenta (producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem); g) Oświadczenie Oferenta, że oferowany przez niego asortyment posiada wszelkie dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami dopuszczającymi go do obrotu na polskim rynku i w przypadku wystąpienia takiej potrzeby zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające takie dopuszczenie; h) Wykaz podwykonawców wykorzystanych do wykonania niniejszego zamówienia złożone zgodnie z załącznikiem nr V do SIWZ i) Oświadczenie dotyczące oferty wspólnej złożonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr VI do SIWZ j) Oświadczenie zawierające wyszczególnienie zastrzeżonych informacji (dokumentów) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania z podaniem ich rodzaju oraz numeru strony oferty, na której są zawarte, w przypadku, gdy oferent dokonuje zastrzeżenia (załącznik nr I).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.krapkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach