Przetargi.pl
Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa herbaty Częśc 2 dostawa cukru

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 038 861 , fax. 326 038 614
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
  ul. Wojewódzka 19
  40-026 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 038 861, fax. 326 038 614
  REGON: 27150669500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpw.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawijący udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa herbaty Częśc 2 dostawa cukru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa herbaty czarnej ekspresowej . Dostawa herbaty czarnej ekspresowej (saszetki z zawieszką). Skład 98%-100% herbata czarna np. Tylos Finest Ceylon, Lipton, Teekane lub równoważna. Przez produkt równoważny należy rozumieć produkt, który będzie posiadał zawartość procentową herbaty czarnej w zakresie od 98% do 100%. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, iż oferowany produkt spełnia parametry równoważne podane przez Zamawiającego. Jeśli na etykiecie opakowania nie będzie widniał skład herbaty, wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dołączy odrębnym dokumentem informacje z których wynikać będzie % skład herbaty w oferowanym produkcie. Ilość: 3131 opakowań. Opakowanie: pudełko po 100 saszetek z zawieszką każda, fabrycznie foliowane z widoczną datą przydatności do spożycia oraz etykietą. Waga netto opakowania 200g. Data przydatności do spożycia nie może być krótsza niż rok od daty dostawy. Część 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa cukru białego kryształu w opakowaniu 1kg. Ilość: 6262 opakowań po 1 kg. Opakowanie: trwała torebka papierowa, szczelnie zamknięta w sposób powszechnie oferowany na rynku. Każde 10 sztuk opakowań powinno być ze sobą złączone za pomocą folii bądź papieru pakowego zapobiegającemu dostaniu się wilgoci. Termin przydatności do spożycia minimum 1 rok od daty dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie Części 1 oraz Załącznik nr 3A do SIWZ w zakresie Części 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie Części 1 oraz Załącznik nr 4A do SIWZ w zakresie Części 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15860000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta na Część 1 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Oferta na Część 2 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 1.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz terminem składania ofert, wskazanym w Rozdziale XXII p.1 i 2 SIWZ. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr bankowy: PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem „Wadium do postępowania nr OZ/322/14/2019„ Uwaga : Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Pozostałe uregulowania dot. wadium, zgodnie z zapisami Rozdziału XVII SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia do oferty należy dołączyć: 1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 SIWZ – zgodne z Załącznikiem nr 2 albo nr 2A do SIWZ. 1.2 W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej oraz Platformie przetargowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą. 2.1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie określonej w Rozdziale X ust. 1 lit. b) SIWZ. 2.2. Oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i z załączonym wzorem umowy - Załącznik nr 4 albo nr 4A do SIWZ oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 albo nr 1A do SIWZ. 2.3. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 1)dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach