Przetargi.pl
Dostawa grysów

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-015 Manowo, Cisowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 340 72 76, , fax. 94 342 44 26
 • Data zamieszczenia: 2019-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
  Cisowa 21
  76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 340 72 76, , fax. 94 342 44 26
  REGON: 330960575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.powiat.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa grysów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa grysu bazaltowego płukanego frakcji 2-5mm i grysu bazaltowego płukanego frakcji 5-8 mm. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe. Realizacja Zamówienia rozszerzonego uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, zależnych od stopnia uszkodzeń nawierzchni bitumicznych, ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z prawem opcji zawiera opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 2 do SIWZ, 2.Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy ) – o ile umocowanie(a) osoby(ób) występujących w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 3.ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na /wg Załącznika nr 8 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 4.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na /wg załącznika nr 4 lub 5 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. UWAGA! Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą (jeżeli występują) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: 1. oświadczenia /dokumenty wymienione w prowadzonym postępowaniu wymienione w pkt III.3), III.5.1), III.7) niniejszego ogłoszenia takie same jak Wykonawca polski, 2. dokument wymagany w prowadzonym postępowaniu w pkt III.4) zgodnie z jego treścią.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach