Przetargi.pl
Dostawa grysów

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76015 Manowo, Manowo
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3407227, 3183-224 , fax. 943 407 227
 • Data zamieszczenia: 2017-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
  Manowo
  76015 Manowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3407227, 3183-224, fax. 943 407 227
  REGON: 33096057500013
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa grysów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa grysu bazaltowego płukanego frakcji 2-5mm i grysu bazaltowego płukanego frakcji 5-8 mm. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe. Realizacja Zamówienia rozszerzonego uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, zależnych od stopnia uszkodzeń nawierzchni dróg oraz ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z prawem opcji zawiera opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach