Przetargi.pl
Dostawa gruntu ilastego lub urodzajnego na rekultywowane składowisko odpadów w Porzeczu -Gm. Darłowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, ul. 1-go Maja 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3143071 , fax. 094 3145391
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. 1-go Maja 1 1
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3143071, fax. 094 3145391
  REGON: 33023269200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka komunalna prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gruntu ilastego lub urodzajnego na rekultywowane składowisko odpadów w Porzeczu -Gm. Darłowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa gruntu ilastego lub urodzajnego w ilości szacunkowej 4000 ton na rekultywowane składowisko odpadów w Porzeczu -Gm. Darłowo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142124004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)Wykonawca biorący udział w przetargu nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b)Wykonawca biorący udział w przetargu musi spełnić warunki wymienione w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, c)Wykonawca zobowiązany jest udokumentować prawo do sprzedaży przedmiotu dostawy, d)Wykonawca biorący udział w postępowaniu przetargowym zobowiązany jest spełnić wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczenia (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie ,iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Wykonawca wezwie Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub , którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b)Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, c)Oświadczenie Wykonawcy , że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ją akceptuje oraz, że uzyskał konieczne informacje do przygotowania oferty, d)Oświadczenie Wykonawcy ,że w przypadku uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy, e)Oświadczenie, że Wykonawca akceptuje podany w SIWZ - 30 dniowy termin związania złożoną ofertą , f)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. (Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony lub potwierdzony o jego aktualności z datą nie wcześniejszą niż ostatnie 6 miesięcy przed terminem wyznaczonym do składania ofert ) g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia , że uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ,lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu , (Za aktualne Zamawiający uzna zaświadczenia wystawione z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert) -oryginał lub kserokopia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.darlowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach