Przetargi.pl
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na terenie Gminy Świerzno w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2020

Gmina Świerzno ogłasza przetarg

 • Adres: 72-405 Świerzno, Świerzno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 832 695 , fax. 913 832 695
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świerzno
  Świerzno 13
  72-405 Świerzno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 832 695, fax. 913 832 695
  REGON: 81168553300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierzno.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na terenie Gminy Świerzno w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest a) dostawa obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla 9 (dziewięć) punktów poboru usytuowanych na terenie Gminy Świerzno, powiat kamieński, w okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2020r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 755 z późn. zm.) b) wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy 3. Szczegółowy wykaz punktów poboru gazu ziemnego z mocami umownymi zawiera załącznik nr 8 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – lista obiektów zamawiającego stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.12.2020r. wynosi: 1 201 900,00 kWh 5. Szacunkowe poziomy zużycia paliwa gazowego na okres od 01.10.2019r. do 31.12.2020r. oparty jest na rzeczywistym zużyciu paliwa gazowego. 6. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy dostawy gazu ziemnego – załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Prognozowane zużycie paliwa gazowego ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te, wynikające z ilości faktycznie zużytego paliwa gazowego 8. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2019 poz.755 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi. 9. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia paliwa gazowego powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami, które zapewniał będzie OSD.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancjach bankowych. 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy Wolin Nr 38 9393 0000 0008 6075 2000 0010 z dopiskiem: Wadium: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na terenie Gminy Świerzno 5. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby wykonawca: 1) W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o który mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określić wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym , tj. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną Koncesję na obrót gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązującą przez cały okres realizowania zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i złożonych na wezwanie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 5 pkt A SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach