Przetargi.pl
„Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Mszana Dolna ”

Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3310009 w. 615, 3319815 , fax. 183 311 242
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy
  ul. Spadochroniarzy 6
  34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 3310009 w. 615, 3319815, fax. 183 311 242
  REGON: 49050568300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mszana.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Mszana Dolna ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego - Gminy Mszana Dolna wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ „Zestawienie jednostek i punktów poboru”. Wielkość poboru gazu dla zamówienia wynosi 3 833 122 kWh w ciągu 12 miesięcy w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 roku dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 i 2. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić zapotrzebowania ilości paliwa gazowego. Dlatego do faktycznego zużycia Zamawiający do każdego punktu poboru dolicza zwiększenie zapotrzebowania o 15% (na kolejny rok). Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 zł). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Nr 64 8808 0006 0010 0000 1690 0036 Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej wszyscy wykonawcy przekazują zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, 2. jeżeli wykonawca przy realizacji zadania będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich, składa wraz z ofertą - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów przy realizacji zamówienia. 3. jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach