Przetargi.pl
Dostawa gazu płynnego propan dla potrzeb ogrzewania szkół podstawowych na terenie Gminy Zduny.

GMINA ZDUNY Zduny 1C 99-440 Zduny ogłasza przetarg

 • Adres: 99-440 Zduny, 1 C
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZDUNY Zduny 1C 99-440 Zduny
  1 C
  99-440 Zduny, woj. łódzkie
  REGON: 750148561
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugzduny.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu płynnego propan dla potrzeb ogrzewania szkół podstawowych na terenie Gminy Zduny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu płynnego propan do:• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym, Bąków Górny 123, 99-440 Zduny – dwa zbiorniki napowietrzne o pojemności 4 850 litrów każdy,• Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach, Nowe Zduny 88, 99-440 Zduny – trzy zbiorniki podziemne o pojemności 6 400 litrów każdy,według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 10 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.2. Ilość jednorazowej dostawy do jednego miejsca dostawy nie może być mniejsza niż 7 000 litrów.3. Zamówienia na poszczególne dostawy wykonywane będą pisemnie. Miejsce dostawy i rozładunku dla:• Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach - Nowe Zduny 88 99-440 Zduny pow. Łowicki, woj. Łódzkie• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym - Bąków Górny 123 99-440 Zduny pow. Łowicki, woj. Łódzkie.4. Warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.5. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej lub większej niż wyżej określone szacunkowe ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.6. Faktury za pobrane paliwa wystawiane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu.7. Zapłata następować będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy.8. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć aktualne świadectwo jakości paliwa zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.9. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ze względu na to, że Gminie trudno byłoby kontrolować wykonanie zamówienia, wydatkowanie finansów w przypadku umów zawartych z kilkoma Wykonawcami na ten sam przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy obowiązywały inne ceny jednostkowe. 10. Zamawiający przewiduje możliwość zgłaszania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ. Na zawarte w nich pytania zostaną przez Zamawiającego udzielone odpowiedzi. Zarówno pytania, bez wskazywania źródeł zapytań, jak i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 11. Po wyłonieniu Dostawcy zawarte zostaną dwie umowy, odrębnie dla każdej ze Szkół.12. Zamawiający przewiduje zamówienie łącznie około 138 700 l gazu w podziale na:- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym około 36 700 l- Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach około 102 000 l.Ilości gazu przewidywane do zakupu są ilościami planowanymi. Realna ilość zamawianego gazu zostanie określona na podstawie bieżących zamówień, gdyż obie szkoły ogrzewają swoje budynki gazem propan od 4 miesięcy i nie jest możliwe realne określenie zapotrzebowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09122100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących występowania w obrocie gospodarczym.2. Warunki dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej:Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami gazowymi, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1723).4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub zawodowej.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddaniamu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcęz podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach