Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli medycznych dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 449 601 , fax. 896 492 425
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
  ul. Gen. Wł. Andersa 3
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 449 601, fax. 896 492 425
  REGON: 51087919600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.ilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli medycznych dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli medycznych dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 13/2019) lp Przedmiot zamówienia ilość j.m. Nazwa producenta Nazwa handlowa 1 Tlen medyczny ciekły 140000 kg 2 Transport tlenu medycznego ciekłego 140000 kg 3 Azot ciekły 4200 kg 4 Transport azotu ciekłego 120 dostawa 5 Tlen medyczny sprężony w butli 6,4 m3 190 butla 6 Tlen medyczny sprężony w butli 1,6 m3 90 butla 7 Tlen medyczny w butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym 0,43m3 540 M3 8 Podtlenek azotu medyczny w butli poj. 7 kg 85 butla 9 Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach 7kg-7,5 kg 30 butla 10 Tlen sprężony do napełniania butli zamawiającego 164 M3 11 Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen wraz z parownicą i systemem telemetrii 36 miesiąc 12 Transport butli medycznych 36 dostawa 13 Dzierżawa butli stalowych 130 szt 14 Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym * 15 szt 15 Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o pojemności 10 litrów lub 11 litrów zawierających mieszaninę gazów 40 szt 16 Dzierżawa butli do podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% v/v, 3 szt 17 Dzierżawa zaworu dozującego do butli z poz. 16 2 szt 18 Dzierżawa stojaka do butli z poz. 16 2 szt 19 Ustnik lub maska z filtrem (zintegrowanym lub niezintegrowanym) op. 100 szt. do butli z poz. 16 4 Op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach