Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych dla potrzeb Centrum Medycznego BORUTA Sp. z o.o. w Zgierzu

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 714 35 10 , fax. 42 714 35 11
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.
  ul. Andrzeja Struga 2-4 2-4
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 714 35 10, fax. 42 714 35 11
  REGON: 10147553500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-boruta.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych dla potrzeb Centrum Medycznego BORUTA Sp. z o.o. w Zgierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa gazów medycznych dla potrzeb CMB w Zgierzu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: -dostawę tlenu medycznego sprężonego w butlach w ilości 5500 m3. -dostawę azotu skroplonego schłodzonego 2400 kg. Zamawiający jest właścicielem zbiornika Cevar AIR LIQUIDE TR 26. -wynajem butli do tlenu medycznego o pojemności 6,4 m3, które stanowić będą własność Wykonawcy 3. Dostawy tlenu medycznego i azotu skroplonego schłodzonego odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na warunkach określonych szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cm-boruta.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach