Przetargi.pl
dostawa gazów medycznych-A.ZP-271-22/12

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Gładkie 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2015045 , fax. 018 2014632
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego
  ul. Gładkie 1 1
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2015045, fax. 018 2014632
  REGON: 00029517100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsokolowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa gazów medycznych-A.ZP-271-22/12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) montaż i podłączenie (do istniejącej instalacji) zbiornika na tlen o pojemności min. 4 000 l max 5000 l wraz z oprzyrządowaniem w terminie 5 dni od daty obowiązywania umowy oraz przekazanie go do eksploatacji Zamawiającemu; b) zapewnienie ciągłości dostaw tlenu medycznego w czasie montażu lub demontażu zbiornika, napraw, przełączeń, przeglądów i innych operacji wymagających wyłączenia zbiornika lub parownic c) przeprowadzenie na koszt Wykonawcy szkolenia obsługi w zakresie racjonalnej eksploatacji zbiornika, d) dostarczenie niezbędnych dokumentów zbiornika, w tym dokumentacji techniczno-ruchowej, e) dzierżawę zamontowanego zbiornika wraz z oprzyrządowaniem przez okres 36 miesięcy, f) sprawowanie nadzoru technicznego nad zbiornikiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, g) sukcesywną dostawę tlenu ciekłego- przewidywana ilość w okresie 36 miesięcy 150 ton -na podstawie zamówień telefonicznych dokonywanych przez Zamawiającego, wszelkie koszty transportu związane z dostawą tlenu ciekłego ponosi Wykonawca h) sukcesywną dostawę tlenu medycznego do butli -przewidywana ilość w okresie 36 miesięcy 500 m? - na podstawie zamówień telefonicznych dokonywanych przez Zamawiającego, wszelkie koszty transportu związane z dostawą tlenu ciekłego ponosi Wykonawca, i) dzierżawę butli: - sztuk butli 40l - sztuk butli 10 l - sztuki butli 5 l - 12 sztuk butli 2 l j) przeprowadzenie na koszt Wykonawcy szkolenia pracowników (5 osób) w zakresie podstawowej obsługi zbiornika. 3. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w czasie trwania umowy uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów), stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%. 4. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalsokolowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach