Przetargi.pl
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH

Szpital Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 43-316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 100 143 , fax. 338 102 101
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki
  al. Armii Krajowej 101
  43-316 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 338 100 143, fax. 338 102 101
  REGON: 70621590000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.hospital.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej gazów medycznych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: 1) w odniesieniu do jednej lub wszystkich części spośród Części 1-2, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca złoży aktualne zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego (tlenu medycznego) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż tlenu medycznego spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 2) w odniesieniu do Części 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca złoży aktualne zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego (medycznego podtlenku azotu) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż medycznego podtlenku azotu spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz z siwz (Załącznik Nr 1 do siwz) zawierający: a)nazwę (firma) i adres Wykonawcy, b)cenę oferty w złotych polskich, obliczoną zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”, c)oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, d)termin wykonania zamówienia publicznego dla każdej części zamówienia, e)oferowany okres gwarancji jakości dla każdej z oferowanych części zamówienia, określony w miesiącach, liczony od daty dostawy, z zastrzeżeniem, iż minimalny okres gwarancji jakości na przedmiot dostawy dla Części 1 – 3 musi wynosić 12 miesięcy a dla Części 4 musi wynosić 9 miesięcy, licząc od daty dostawy, f) oferowany termin dostawy, g) warunki płatności, h) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców, i) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. 2) Wypełniony Załącznik Nr 2 do siwz zawierający: a) rodzaj towaru i wymagania jakościowe; b) określenie producenta oferowanego towaru; c) średnie zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy w j.m.; d) obliczenie oferowanej ceny realizacji zamówienia (obliczoną wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) według sposobu obliczenia oferowanej ceny określonego w Rozdziale XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”, 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty: 1) Pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI siwz. Wykonawca winien wypełnić Załącznik Nr 3 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w Rozdziale VII siwz. Wykonawca winien wypełnić Załącznik Nr 4 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa wSekcji III.3) 3) Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III.1.3), musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając konkretne i czytelne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku Wykonawcy, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 ze zm.) 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach