Przetargi.pl
Dostawa fletów dla Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-084 Katowice, ul. Sokolska 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 351-17-19, 258-62-61 , fax. (32) 351-17-14
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
  ul. Sokolska 2 2
  40-084 Katowice, woj. śląskie
  tel. (32) 351-17-19, 258-62-61, fax. (32) 351-17-14
  REGON: 00027933800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia-slaska.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fletów dla Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych fletów dla Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego. Zamawiający dzieli to zamówienie na następujące części: 1) Flet piccolo ANTON BRAUN- 1szt. lub równoważny Flet piccolo klasy profesjonalnej z dolną klapą C, strój A-444Hz, główka ze specjalnie profilowanym ustnikiem, mechanizm i pręt wyciora ze srebra próby 925, główka i korpus z drzewa Grenadilla, - futerał czarny skórzany. 2) Flet altowy Kingma&Brannen- 1 szt. lub równoważny Flet altowy model z pięcioma otwartymi klapami, A=443Hz, strój G, srebrna korpus, główka i ustnik, mechanizm posrebrzany, - futerał i pokrowiec
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 373000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.filharmonia-slaska.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach