Przetargi.pl
dostawa filtrów do usuwania leukocytów z KKP

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 845 557 , fax. 261 845 135
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  ul. Koszykowa 78
  00-671 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 845 557, fax. 261 845 135
  REGON: 14013034600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa filtrów do usuwania leukocytów z KKP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Filtry do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych. Wielkość zamówienia: 100 sztuk. 1. Wykonany z przeźroczystego tworzywa, 2. integralnie z filtrem połączony pojemnik transferowy o pojemności min 1000ml, 3. wyposażone w system odpowietrzania, gwarantujący filtrację w układzie zamkniętym. 4. filtr zbudowany z naturalnego polimeru zapobiegający aktywacji płytek podczas filtrowania, 5. przeznaczony do laboratoryjnej filtracji 1 jednostki z aferezy lub 1jednostki zlewanego KKP, 6. czas filtracji ≤ 15 minut, 7. skuteczność filtracji do poziomu uważanego za zapobiegający alloimmunizacji (liczba leukocytów <1x106/jednostkę), 8. objętość preparatu pozostająca w układzie nie przekracza 15%, 9. jednoznaczne oznakowanie pojemnika transferowego przez podanie kodu produktu i serii, 10. elastyczny i cienkościenny dren, 11. metoda sterylizacji zapewniająca okres ważności minimum 30 miesięcy. Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy. Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: - dokument CE, - zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Miejsce dostaw: WCKiK w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy zawierające informację czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a ustawy) według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach