Przetargi.pl
Dostawa fagotu dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-025 Katowice, ul. Zacisze
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 554 017 , fax. 327 857 911
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  ul. Zacisze 3
  40-025 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 554 017, fax. 327 857 911
  REGON: 27576000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.am.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fagotu dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego instrumentu muzycznego spełniającego poniższe parametry: 1.1. Korpus z klonu górskiego, 1.2. Mechanika posrebrzona, 1.3. Instrument lakierowany, 1.4. Francuska czara głosowa, 1.5. 5 metalowych tulei palcowych, 1.6. 28 klap, 1.7. 8 rolek, 1.8. Duża klapa E, 1.9. Klapa wysokie E, 1.10. Klapa wysokie F - podwójna, 1.11. Klapa As - pojedyncza, 1.12. Klapa wysokie D, 1.13. Klapa trylowa e/fis, 1.14. Klapa trylowa d/es, 1.15. Klapa trylowa cis, 1.16. Klapa trylowa B, 1.17. Podwójna klapa C, 1.18. Połączenie klapy A z pianomechaniką, 1.19. Mechanizm rolkowy łączenia dźwigni pianoklapy, 1.20. Rolki na klapie C i D, 1.21. Zamek łączący skrzydło z rurą basową, 1.22. Mosiężne okucia czopów, 1.23. Metalowe okucia otworów G i B w stopie, 1.24. Chromowane kolanko, 1.25. Uchwyt balansowy, 1.26. 2 esy posrebrzane. 2. Gwarancja 24 miesiące. 3. W cenie instrumentu należy uwzględnić również: 3.1. Kompaktowy futerał z możliwością noszenia na plecach, 3.2. Akcesoria: smar do korków (1 opakowanie - 30g), 3.3. wycior do instrumentu (1 sztuka), 3.4. wycior do esu (1 sztuka), 3.5. drewniane pudełko na stroiki (1 sztuka) 4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 0/100), zgodnie z pkt 8 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach