Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych, bez ukrytych wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów wyjściowych w ilości 292 par (I część), półbutów służbowych w ilości 569 par (II część) i butów zimowych męskich w ilości 829 par (III część) do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi.

Areszt Śledczy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-729 Łódź, ul. Smutna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (42) 675 00 00 , fax. (42) 675 03 55
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Łodzi
  ul. Smutna 21
  91-729 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 675 00 00, fax. (42) 675 03 55
  REGON: 59040900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych, bez ukrytych wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów wyjściowych w ilości 292 par (I część), półbutów służbowych w ilości 569 par (II część) i butów zimowych męskich w ilości 829 par (III część) do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, bez ukrytych wad, pochodzących z bieżącej produkcji: 1.1 Półbutów wyjściowych w ilości 292 par – I część, 1.2 Półbutów służbowych w ilości 569 par – II część, 1.3 Butów zimowych męskich w ilości 829 par – III część, do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 5 A, 5 B i 5 C do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem CPV: 18.81.30.00 – 1 - obuwie z cholewami ze skóry 18.83.20.00 – 0 - obuwie specjalne 4. Ilekroć przedmiot zamówienia opisano poprzez wskazanie norm, znaków towarowych (nazwy handlowej) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych przez które należy rozumieć: 4.1 Produkty spełniające wymagania Zamawiającego co najmniej w tym zakresie co produkty opisane w OPZ; 4.2 Rozwiązania z metodyką badawczą materiałów i wyrobu gotowego, w których badania wykonane będą według norm znowelizowanych lub innych procedur badawczych, o ile zastosowana w nich metodologia będzie tożsama z metodologią normy wskazanej przez Zamawiającego w OPZ. 4.3 Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego produkt stanowiący przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 5.1 Asortyment objęty zamówieniem dostarczony będzie do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź, w postaci dostaw częściowych, po wcześniejszym zamówieniu określającym ilość, rozmiar oraz wielkość zamówienia z podziałem na jednostki organizacyjne Służby Więziennej przy których zlokalizowane są Składnice Okręgowe. Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanego produktu oraz okazać je na ewentualne żądanie Zamawiającego. 5.2 Wymagany okres gwarancji dla zamawianego obuwia wynosi co najmniej 24 miesiące od daty wydania ich z magazynu do użytkowania, natomiast okres ich przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku wydania obuwia do użytkowania po upływie okresu przechowywania gwarancja, o której mowa powyżej przestaje obowiązywać. 5.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem pkt 5.6. Ostateczna ilość zamawianego obuwia będzie wynikała z faktycznych potrzeb Składnic Okręgowych i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe i prawne. 5.4 Dostarczany towar winien być oznakowany, opisany oraz przechowywany zgodnie z OPZ (załączniki nr 5 A, B i C do SIWZ). 5.5 Wykonawca wraz z dostawą jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty w postaci dowodu dostawy. 5.6 Ilość towaru określona w opisie przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu maksymalnie o 30% w zależności od potrzeb poszczególnych Składnic Okręgowych. Proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również wartość całkowita zamówienia wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego i wynagrodzenie Wykonawcy. 6. Warunki techniczne realizacji dostawy : 6.1 Zamawiający wymaga, aby dostawa asortymentu objętego umową była zrealizowana do dnia 30.11.2019 r. 6.2 Płatnikami za w/w dostawę będą jednostki organizacje Służby Więziennej przy których znajdują się Składnice Okręgowe, których wykaz stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 6.3 Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach w niej określonych tj. dostarczania towaru na własny koszt i ryzyko, środkiem transportu przystosowanym zgodnie z właściwymi przepisami do przewozu artykułów będących przedmiotem niniejszej umowy, do magazynu wskazanego przez Zamawiającego, stanowiącego miejsce dostawy, w terminie określonym w umowie. 6.4 Przyjęcie towaru poprzedzone będzie wspólną kontrolą ilościowo – jakościową przeprowadzoną przez osoby działające w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz. W przypadku zakwestionowania dostawy, która nie odpowiada ilościowo lub normom jakościowym bądź też z innych przyczyn nie odpowiada obowiązującym wymaganiom Zamawiającego, sporządzany będzie protokół niezgodności zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół niezgodności podpisuje osoba dokonująca odbioru w imieniu Zamawiającego i osoba dostarczającą towar w imieniu lub na rzecz Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest również do jednostronnego sporządzenia tegoż protokołu ze skutkiem dla Wykonawcy. 6.5 Postanowienia określone w pkt. 6.3 i 6.4 nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi lub gwarancji. 6.6 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt zakwestionowanego towaru na towar pełnowartościowy bądź też – w przypadku braków ilościowych – uzupełnienia towaru najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 6.7 W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub odmowy jego przyjęcia, Zamawiający może dokonać interwencyjnego zakupu towaru na koszt Wykonawcy. 6.8 Wykonawca umowy zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu oraz różnicy pomiędzy ceną dokonanego interwencyjnego zakupu, a ceną ustaloną w umowie, poniesionych przez Zamawiającego, które to koszty Zamawiający ma prawo potrącić z istniejącej między stronami wierzytelności pieniężnej. 6.9 Wykonawca wystawi fakturę poszczególnym jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej, przy których zlokalizowane są Składnice Okręgowe. Jednostki organizacyjne Służby Więziennej, przy których znajdują się Składnice Okręgowe zobowiązują się do zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do swojej siedziby prawidłowo wypełnionej faktury za dostawę. 6.10 Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. V. Podwykonawcy: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcy. VI. Termin i miejsce wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie : od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r. do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź. Zamawiający wymaga dostawy min. 50% asortymentu do dnia 30.09.2019 r. Pozostała część zamówienia musi zostać dostarczona do dnia 30.11.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18813000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania wstępnej oceny wszystkich złożonych w wyznaczonym terminie ofert, w tym dokonania oceny oferowanego przedmiotu zamówienia, każdy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą próbki asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia w 1 stopniu jakości, tj. (odpowiednio do złożonej oferty w części I, II i III) : w przypadku składania oferty na cześć I zamówienia – 4 par półbutów wyjściowych w rozmiarach: 42, 43, 44, 45 (numeracja francuska, po jednej parze z ww. rozmiarów); w przypadku składania oferty na cześć II zamówienia – 4 par półbutów służbowych w rozmiarach: 42, 43, 44, 45 (numeracja francuska, po jednej parze z ww. rozmiarów); w przypadku składania oferty na cześć III zamówienia – 4 par butów zimowych męskich w rozmiarach: 42, 43, 44, 45 (numeracja francuska, po jednej parze z ww. rozmiarów); Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego przekazania w/w próbek (wzorów) w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu: 1 para - CZSW, 1 para – CSM. Niedostarczenie wraz z ofertą próbki oferowanego przedmiotu zamówienia spowoduje, że oferta tego Wykonawcy zostanie uznana jako niezgodna z treścią SIWZ i odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wraz z próbkami asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy : Stosowne analizy / atesty / raporty z badań / inne dokumenty / zawierające wskaźniki techniczno-użytkowe dla materiałów użytych do produkcji obuwia (w szczególności dla skór i podeszew) oraz gotowego wyrobu potwierdzających spełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 5 A, 5 B i 5 C do SIWZ. Dokumenty powinny być wystawione przez: akredytowane laboratoria badawcze lub inne posiadające nadzorowane wyposażenie pomiarowo-badawcze (np. laboratorium notyfikowane, zakładowe). Ponadto dokumentację techniczno-technologiczną (dla każdej części zamówienia) dotyczącą wytwarzania poszczególnych przedmiotów zamówienia w polskiej wersji językowej, zawierającą co najmniej następujące informacje: 1) opis przedmiotu zamówienia; 2) rysunki (zdjęcia); 3) wymagania techniczne (zawierające między innymi: wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotów zamówienia); 4) opis sposobu wykonania oraz oznaczenia przedmiotu zamówienia; 5) opis sposobu pakowania. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.zp.sw.gov.pl informacji z otwarcia ofert, każdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach