Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej kołowej

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn-Zdrój, Wardyń Górny 35
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
  Wardyń Górny 35
  78-320 Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 331440694
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej kołowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej kołowej.2. Zamówienie obejmuje: I. Dane techniczne maszyny:1. Ładowarka fabrycznie nowa z produkcji seryjnej, nie może być prototypem.2. Ładowarka kołowa powinna spełnić poniższe wymagania:- maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2022 r.,- ładowarka ma pochodzić z produkcji seryjnej i spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym,- maksymalna masa całkowita do 6600 kg,- ładowność od 1,9 do 2,5 t,- wysokość sworznia obrotu łyżki min. 3400 mm,- wysokość wyładunku pod kątem 45° 2970 mm,- zbiornik paliwa nie mniejszy niż 80 l,- układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą o wydajności od 80 do 85 litrów,- napęd hydrostatyczny z napędem na 4 koła,- koła przednie i tylne poruszają się po tym samym torze, kąt skrętu 40° w obie strony,- przedni i tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu,- napęd hydrostatyczny zapewniający optymalny moment obrotowy w zależności od warunków trakcyjnych,- koła z ogumieniem pneumatycznym radialne o rozmiarze 405/70 R20,- sterowanie pracą ładowarki za pomocą JOYSTICKA – integrujący wszystkie funkcje ładowarkowe,- sterowanie jazdy jedną dźwignią; dwa biegi do przodu, dwa do tyłu,- prędkość maksymalna – 20km/h,- silnik producenta ładowarki 4 cylindrowy o pojemności 3,4 litra z turbosprężarką, wielokrotnym wtryskiem spełniającym normę Stage V, o mocy min. 55kW/74 KM, maks. moment obrotowy – 316 Nm,- ładowarka wyposażona w hydrauliczne szybkozłącze z układem redukującym ciśnienie typu push-pull,- ładowarka wyposażona w kabinę: oszkloną ROPS/FOPS z ogrzewaniem i klimatyzacją w wersji DELUX z wyciszeniem, wycieraczką przedniej i tylnej szyby, lusterkiem wstecznym, fotelem GRAMMER operatora z pasem bezpieczeństwa, elektroniczną tablicę wskaźników, sygnał dźwiękowy, światło ostrzegawcze migające żółte, błotniki przednie i tylne, dodatkowe schowki, regulację pozycji kierowcy, poziom hałasu w kabinie do 71 dB,- światła robocze LED; dwa z przodu i dwa z tyłu,- radio i głośniki,- sygnał cofania,- trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, tablica wyróżniająca, - łyżka wysokiego wysypu 1,0-1,3 m³ - z lemieszem,- widły na ramce,- chwytak do bel,- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, książka serwisowa, homologacja + CE,- ładowarka wyposażona w system zdalnego monitoringu umożliwiający podgląd online takich parametrów jak: poziom paliwa, czas pracy, ostrzeżenia o błędach.II. Warunki gwarancji i serwisu:- okres gwarancji min. 24 miesiące lub 4000 mtg,- Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy techniczne i autoryzowany serwis w okresie gwarancji, przy czym czas reakcji - przyjazd na miejsce, zdiagnozowanie usterki, zamówienie niezbędnych części – nie może być dłuższy niż 48 godzin w dni robocze,- serwis gwarancyjny powinien odbywać się w siedzibie Zamawiającego,- w przypadku konieczności transportu ładowarki do autoryzowanego serwisu, koszty transportu pokrywa Wykonawca,- każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego dłużej 14 dni, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji,- Wykonawca zapewni przez okres gwarancji przeprowadzenie wszystkich napraw powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego, na koszt Zamawiającego i bez utraty gwarancji.III. Pozostałe wymagania:- odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie Zamawiającego protokołem odbioru, po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SWZ i dostarczeniu kompletu dokumentów, - szkolenie: Wykonawca przeszkoli na swój koszt w siedzibie zamawiającego operatorów z technicznej obsługi technicznej maszyny,- w przypadku stwierdzenia, na miejscu dostawy, że maszyna nie odpowiada wymogom SWZ, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów dostarczenia maszyny do miejsca dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Z postępowania wyklucza się na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Wykonawcę:1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawyz dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania, lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy, lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom,g) przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),h) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe,i) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisomna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określonyw przepisach prawa obcego;2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej, lub komandytowo-akcyjnej, lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjnąo zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne wrazz odsetkami, lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnieod siebie;6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należyz Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniuo udzielenie zamówienia.2. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp.Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.3. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia względem każdego z Wykonawców. Wykonawcy mogą wspólnie wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach