Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia prosektorium wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu

Szpital Powiatowy im. M. Kajki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Wolności 12
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7412127 , fax. 089 7412127
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. M. Kajki
  ul. Wolności 12 12
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7412127, fax. 089 7412127
  REGON: 51093834900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-mragowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia prosektorium wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego nie używanego wcześniej do prezentacji, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2009 lub 2010 roku wyposażenia do prosektorium wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników Szpitala; zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i 2 do specyfikacji. 1.1. Zamawiający w załączeniu przedstawia rzut budynku z wymiarami - Załącznik Nr 6 (w celu dokładnego rozeznania przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. (089) 741 94 09). (CPV: 33.97.00.00-1) 2. Opis części zamówienia: a) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. b) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji zostaną odrzucone. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania żadnej z części niniejszego zamówienia przez podwykonawców (art. 36 ust. 4 ustawy). 5. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie krótszy niż wskazany w załączniku nr 2 do SIWZ. b) zapewnienie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego, szkoleń dla bezpośrednich użytkowników oraz dla pracowników Sekcji Technicznej (2 osoby) w czasie zapewniającym prawidłową i bezpieczną obsługę sprzętu, zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 339400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-mragowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną