Przetargi.pl
dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Sawin, ul. Rynek 17A, 22-107 Sawin

Gmina Sawin ogłasza przetarg

 • Adres: 22-107 Sawin, ul. Chutecka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 567-30-12, 567-30-92 , fax. 0-82 567-30-12
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sawin
  ul. Chutecka 12
  22-107 Sawin, woj. lubelskie
  tel. 0-82 567-30-12, 567-30-92, fax. 0-82 567-30-12
  REGON: 11019802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugsawin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Sawin, ul. Rynek 17A, 22-107 Sawin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Sawin o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Pojazd musi być fabrycznie nowy i spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach PSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, pełne świadectwo winno być dostarczone wraz z pojazdem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do siwz (dane techniczne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -----------
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do siwz. 2. Uzupełnioną tabelę danych technicznych (wg wzoru nr 2 do siwz). 3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach