Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Brunarach

Ochotnicza Straż Pożarna w Brunarach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-315 Brunary, Brunary
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 510750290, +48 504003065 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Brunarach
  Brunary 122A
  38-315 Brunary, woj. małopolskie
  tel. +48 510750290, +48 504003065, fax. -
  REGON: 492012192
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usciegorlickie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Brunarach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Brunarach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2. Wykonawca zapewni, że dostarczony samochód ratowniczo-gaśniczy jest fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy pojazdu, nieużywany, w pełni sprawny, bez wad, gotowy do użycia. 3. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: a) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) b) Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 594) c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2019 r. poz. 20560) d) Norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2, e) Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego, wskazanych w szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 oraz w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. f) Zamawiający wymaga, by na dostarczony samochód Wykonawca udzielił minimum 24 – miesięcznej gwarancji i rękojmi (uwaga: okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XIII SIWZ). 7. Podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wskazania, że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 2.Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach