Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Rososzy

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 865 71 10 , fax. 081 865 71 11
 • Data zamieszczenia: 2021-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
  ul. Karola Wojtyły 29
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 865 71 10, fax. 081 865 71 11
  REGON: 52596100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umryki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Rososzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Rososzy. 2. Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód: - spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.128 z późniejszymi zmianami); - spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.); - pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 lub równoważnej oraz PN-EN1846-2 lub równoważnej; - samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu; - samochód – fabrycznie nowy, podwozie z 2020 r.; - maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. 4. Miejsce dostawy: Ochotnicza Straż Pożarna w Rososzy, Rososz 75, 08-500 Ryki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach