Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich

Gmina Bierzwnik ogłasza przetarg

 • Adres: 73-240 Bierzwnik, ul. Kopernika
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 768 01 30 , fax. 95 768 01 11
 • Data zamieszczenia: 2020-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bierzwnik
  ul. Kopernika 2
  73-240 Bierzwnik, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 768 01 30, fax. 95 768 01 11
  REGON: 21096703000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.bierzwnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich realizowana w ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door - to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy pojazdu spełniającego wymagania określone w SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 6. 3. Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu; 4. Pojazd musi posiadać wszystkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. 5. Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi dostarczonego pojazdu. 6. Wymagania odnośnie terminu gwarancji – zawarto w załączniku nr 6 oraz umowie. 7. Miejscem dostawy pojazdu będzie siedziba Odbiorcy, tj. Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik. 8. Wymagania dotyczące dostawy przewidzianej przedmiotowym postępowaniem: 1) samochód osobowy 9-miejscowy (8+1), dodatkowo przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim (homologacja), 2) rok produkcji: min. 2020 rok, samochód fabrycznie nowy, posiadający homologację do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 3) wysokość całkowita – min. 1900 mm; 4) szerokość całkowita bez lusterek – min. 1900 mm; 5) Instalacja windy dla wózka inwalidzkiego, przy czym winda załadownicza powinna mieć udźwig min 300 kg i posiadać aktualne badania i przeglądy Urzędu Dozory Technicznego 6) System wbudowanej nawigacji z mapami na całą Europę; 7) Drzwi boczne przesuwane z obu stron pojazdu wraz z wysuwanym podestem, 8) Wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2 9) Drzwi podwójne w przestrzeni pasażerskiej. 10) Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi, 11) Fotele w przestrzeni pasażerskiej w gniazdach szybkiego demontażu po 3 miejsca siedzące w każdym rzędzie w układzie: • drugi rząd siedzeń 3 samodzielne fotele lub kanapa 2+1 – wyjmowane lub składane • trzeci rząd siedzeń 3 samodzielne fotele lub kanapa 2+1 - wyjmowane lub składane 12) Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu 13) oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych, 14) Fotel kierowcy z regulacją wysokości, 15) Przednie światła przeciwmgielne z doświetleniem zakrętów, światła przednie do jazdy dziennej LED 16) Ogumienie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. Powinny charakteryzować się poniższymi parametrami: a) efektywność energetyczna (opory toczenia) minimum C; b) przyczepność na mokrej nawierzchni A; c) poziom hałasu – emisja hałasu minimalna zgodna z dozwolonym poziomem hałasu dla danego rozmiaru (dwie fale), 17) Podłokietnik kierowcy, 18) Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, 19) Moc silnika minimum 120 KM 20) pojemność skokowa silnika minimum 1900 cm3, 21) samochód spełniający normy emisji spalin Euro 6 22) Silnik wysokoprężny diesel turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa powinien być chłodzony płynem niekrzepnącym, 23) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS, 24) System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania ASR, 25). System stabilizacji toru jazdy ESP 26). Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera 27). Czujniki parkowania minimum z tyłu 28). Skrzynia biegów manualna minimum 5 biegowa 29). Wspomaganie układu kierowniczego 30). Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 31). Klimatyzacja manualna z nawiewem w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej w podsufitce (dwustrefowa – przód i tył) 32). Druga nagrzewnica z dogrzewaczem (osobny nawiew w przestrzeni pasażerskiej), 33). Immobiliser 34). Centralny zamek sterowany pilotem 35). Elektrycznie sterowane szyby w przestrzeni kierowcy 36). Koła z oponami letnimi minimum 16 cali 37). Pełnowymiarowe koło zapasowe (nie dopuszcza się zestawu naprawczego), 38). Dodatkowo komplet 4 opon zimowych minimum 16 cali 39). Wyposażenie dodatkowe: gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, zestaw podstawowych narzędzi tj. podnośnik samochodowy, klucz do kół; 40). Radioodtwarzacz z możliwością odczytu CD lub bluetooth lub wejściem USB 41). Sygnalizacja optyczna lub akustyczna: nie zapiętych pasów kierowcy, automatyczny włącznik świateł do jazdy dziennej (jeżeli występuje), nie zamkniętych drzwi 42). Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane 43). Podłoga pokryta warstwą antypoślizgową – łatwa w utrzymaniu czystości na całej długości samochodu 44). Komplet dywaników gumowych 45). Tapicerka siedzeń ciemna (preferowane odcienie szarości), materiałowa 46). Gwarancja minimum 24 miesiące na mechanikę, zespoły i podzespoły elektryczne i elektroniczne bez limitu kilometrów 47). Gwarancja minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą 48). Gwarancja minimum 120 miesięcy na perforację blach nadwozia 49). Gwarancja na zabudowę do przewozu niepełnosprawnych 24 miesiące. 50). Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa, uruchomienie pojazdu wraz z przygotowaniem jego do pracy (płyny eksploatacyjne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu będącego załącznikiem nr 3 do siwz.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2). 4. Potencjał podmiotu trzeciego: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie, o którym mowa w pkt 5, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz.1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii za zgodność z oryginałem- zgodnie ze wzorem załącznika nr 7. 8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach