Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu do SON Wołów Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 253 260
 • Data zamieszczenia: 2019-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie
  ul. Inwalidów Wojennych 26
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 717 253 260
  REGON: 93283822700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sonwolow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu do SON Wołów Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach