Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5t. - skrzyniowego (wywrotka)

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3823434, 0608192208 , fax. 068 3823435
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin
  ul. Poznańska 10 10
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 068 3823434, 0608192208, fax. 068 3823435
 • Adres strony internetowej zamawiającego: : www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja Lasów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5t. - skrzyniowego (wywrotka)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5t. - skrzyniowego (wywrotka), spełniającego wymagania przepisów prawa obowiązującego w Polsce w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. Roku produkcji nie starszy niż 2010r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341390009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną