Przetargi.pl
"Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza polowego do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku”

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Bartążku ogłasza przetarg

 • Adres: 10-687 Olsztyn, Bartążek, ul. Warmiński Las
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 418 663 , fax. 895 118 407
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Bartążku
  Bartążek, ul. Warmiński Las 46
  10-687 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 418 663, fax. 895 118 407
  REGON: 79480000160000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ihar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka badawczo-rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza polowego do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fabrycznie nowy opryskiwacz polowy zaczepiany (szt. 1) będące przedmiotem zamówienia: maszyna fabrycznie nowa bez wad fabrycznych, rok produkcji- 2021, zbiornik główny z polietylenu, na ciecz roboczą o pojemności 3500- 3700 litrów, zbiornik pomocniczy z polietylenu, na wodę do płukania układu, o pojemności 400- 500 litrów, zbiornik na wodę do mycia rąk (15- 20 l), płuczki zbiornika głównego, belka polowa o szerokości 24 m z możliwością złożenia do 14 m, belka polowa niezależnie rozkładana hydraulicznie, niezależne ćwiartkowanie belki lewa/prawa, belka podnoszona hydraulicznie na równoległoboku, amortyzacja pionowa i pozioma belki, system automatycznego utrzymywania belki nad łanem, obieg cieczy w belce polowej, siłownik do stabilizacji wymuszonej, belka polowa odchyla się do przodu i do tyłu po zderzeniu z przeszkodą, zabezpieczenie opraw rozpylaczy przed uszkodzeniem, pompa o wydajności 280-310 l/min, instalacja oświetleniowa LED umożliwiająca poruszanie się drogami publicznymi, instalacja oświetleniowa LED belki z białym światłem, głowice pięciopozycyjne z trzema rodzajami rozpylaczy, manometr, rozwadniacz boczny z regulacją ciśnienia roboczego z manometrem, rozwadniacz boczny z ssawką do wyciągania płynów z opakowań zbiorczych, rozwadniacz boczny z zewnętrzną funkcją płukania pustych opakowań, mieszadło inżektorowe bezpośrednio poprowadzone z pompy, czterostopniowy układ filtrowania poza sitem wlewowym (filtr ssawny, filtr przy zaworze sterującym, filtry sekcyjne oraz filterki w oprawach rozpylaczy), wałek przegubowo- teleskopowy, skrętny zaczep hydrauliczny sterowany elektronicznie, zaczep górny, pneumatyczny układ hamulcowy, błotniki, możliwość regulacji rozstawu kół (170-190 cm), koła o rozmiarze 1,5 x 38 '', amortyzowana pneumatycznie oś z regulacją nacisku, eżektor do napełniania zbiornika o długości 6 metrów, komputer sterujący układem hydraulicznym oraz cieczowym wyposażony w GPS, umożliwiający automatyczne sterowanie sekcjami cieczowymi, antena GPS, uchwyt z przyssawką dedykowany do komputera, ilość sekcji cieczowych 11, na belce, podział sekcji cieczowych liczona w metrach (1,5-1,5-2-2,5-2,5-4-2,5-2,5-2-1,5-1,5), na belce polowej rurka kwasoodporna do podziału sekcji cieczowych, szkolenie z obsługi opryskiwacza, dostawa maszyny wraz z gwarancją roczną, serwis producenta. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji wynoszącej 12 miesięcy od daty jego dostarczenia zamawiającemu. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do odbioru rzeczy wadliwej i dostarczenia rzeczy wolnej od wad. O wszelkich uwagach co do jakości przedmiotu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, e-mailem bądź faksem po czym Wykonawca winien się ustosunkować do zgłoszonych uwag w terminie 14 dni od otrzymania powyższej informacji od Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach