Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, faksu z telefonem, aparatu fotograficznego, drukarki, projektora, nawigacji GPS, stacjonarnych zestawów komputerowych i komputera przenośnego w ramach projektu Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego w ramach Programu Współpracy Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8721018 , fax. 017 8721262
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana 16c 16c
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8721018, fax. 017 8721262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, faksu z telefonem, aparatu fotograficznego, drukarki, projektora, nawigacji GPS, stacjonarnych zestawów komputerowych i komputera przenośnego w ramach projektu Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego w ramach Programu Współpracy Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, faksu z telefonem, aparatu fotograficznego, drukarki, projektora, nawigacji GPS, stacjonarnych zestawów komputerowych i komputera przenośnego w ramach projektu Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego w ramach Programu Współpracy Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonym w załączniku nr 1.1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301214100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach