Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego mikrociągnika i urządzeń współpracujących: spychacz czołowy łamany, przyczepa jednoosiowa z trójstronnym wywrotem, glebogryzarka dla potrzeb ZGKiM Barciany

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7531124 , fax. 089 7531124
 • Data zamieszczenia: 2013-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach
  ul. Wojska Polskiego 2 2
  11-410 Barciany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7531124, fax. 089 7531124
  REGON: 51030073000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barciany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego mikrociągnika i urządzeń współpracujących: spychacz czołowy łamany, przyczepa jednoosiowa z trójstronnym wywrotem, glebogryzarka dla potrzeb ZGKiM Barciany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego mikrociągnika i urządzeń współpracujących: spychacz czołowy łamany, przyczepa jednoosiowa z trójstronnym wywrotem, glebogryzarka dla potrzeb ZGKiM Barciany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 160000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barciany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach