Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z doposażeniem dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Zamiechowie

Gmina Chłopice ogłasza przetarg

 • Adres: 37-561 Chłopice, Chłopice
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 624 00 00, , fax. 16 622 24 60
 • Data zamieszczenia: 2020-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chłopice
  Chłopice -
  37-561 Chłopice, woj. podkarpackie
  tel. 16 624 00 00, , fax. 16 622 24 60
  REGON: 65090050700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z doposażeniem dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Zamiechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z doposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamiechowie. Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2020) lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem określonym w minimalnych warunkach technicznych dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego stanowiących załącznik do SIWZ – zamówienie gwarantowane; - dostawę dodatkowego wyposażenia – doposażenie – zamówienie objęte prawem opcji; - uzyskanie dopuszczenia dostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007.143, poz. 1002 ze zm.); - dostarczenie wyciągu ze świadectwa homologacji oraz dokumentów niezbędnych w celu rejestracji pojazdu i dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych; - dostarczenie kompletu instrukcji użytkowania w języku polskim oraz książek gwarancyjnych zainstalowanego wyposażenia; - przeprowadzenie w siedzibie Wykonawcy szkolenia z zakresu podstawowej obsługi dostarczonego pojazdu i jego wyposażenia dla wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy; - zapewnienie bieżącej obsługi serwisowej eksploatacyjnej i napraw gwarancyjnych podwozia oraz zabudowy w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Szczegółowy zakres przedmiotu zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego stanowiący CZEŚĆ III niniejszej SIWZ. 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w zależności od potrzeb z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Zakres opcji przewidziany w przedmiotowym postępowaniu obejmuje: - dostawę pilarki łańcuchowej o mocy min. 2,7 KM – szt. 1; - dostawę agregatu prądotwórczego trójfazowego o mocy min. 4 kW – szt. 1; - dostawę opryskiwacza spalinowego o pojemności min. 14,0 l – szt. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, wystarczającym jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia wskazanego w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi: wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1a. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 11.1. SIWZ; 2) kopia świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania na oferowany pojazd w celu potwierdzenia parametrów oferowanego pojazdu; 3) załącznik nr 1a do Formularza oferty minimalne warunki techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego zgodnie z treścią załącznika CZĘŚĆ III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia parametrów oferowanego pojazdu; 4) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 12.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach