Przetargi.pl
„Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Pątnów oraz jej jednostek podległych w roku 2020”

Gmina Pątnów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-335 Pątnów, Pątnów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 865 220, , fax. 438 865 250
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pątnów
  Pątnów 48
  98-335 Pątnów, woj. łódzkie
  tel. 438 865 220, , fax. 438 865 250
  REGON: 73093471400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.patnow.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Pątnów oraz jej jednostek podległych w roku 2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Pątnów oraz jej jednostek podległych w roku 2020”. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 2.1 Wykaz i charakterystykę obiektów gminy Pątnów i jednostek podległych – załącznik nr 4 do SIWZ. 1) obiekty gminy Pątnów: a) oświetlenie uliczne, b) budynek Urzędu Gminy Pątnów, c) stacja wodociągowa Pątnów, d) hydrofornia Załęcze Wielkie, e) hydrofornia Kamionka, f) budynek po SPSK Kamionka, g) stadion Pątnów, h) obiekty SKR Załęcze Małe, i) baza SKR Pątnów, j) Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce, k) remiza OSP Kluski, l) remiza OSP Pątnów, m) budynek komunalny – Agronomówka Pątnów, n) mieszkania komunalne Dzietrzniki, o) mieszkania komunalne Popowice, p) przepompownia wody Grębień, q) Ośrodek Zdrowia Pątnów, r) Ośrodek Zdrowia Dzietrzniki, 2) obiekty Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, 3) obiekty Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, 4) obiekty Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym, 5) obiekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie. 2.2 Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej w obiektach Gminy Pątnów i jednostek podległych dla poszczególnych grup taryfowych zawiera załącznik nr 4, określone zostało na podstawie zużycia w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r. i na podstawie prognoz. C11 – 9320 kWh C11o – 561 357 kWh C12a – 136 669 kWh C12b – 2 612 kWh C21 – 35 764 kWh C22a – 62 622 kWh B21 – 132 008 kWh G11 – 2 200 kWh G12 – 60 kWh 2.3 Określone przez Zamawiającego zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Łączna ilość zużycia energii może się zmienić w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego szacunkowej ilości energii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa, że wyżej przedstawiony warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca posiada: 1) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2) Zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia wskazanych w sekcji 5 SIWZ, każdy Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 6.2.1 Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w pkt 6.2.1 SIWZ. 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.2.1. 2) Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2.1. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) Oświadczenie wskazane w pkt 6.2.1. powinno być aktualne na dzień złożenia. 5) Oświadczenie wskazane w pkt 6.2.1. składa się w formie oryginału. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.2.1 lub dokument jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.2.2 Dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 5.5.3 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 6.2.3 Pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 6.2.4 W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 6.3 Dokumenty składane po otwarciu ofert przez wszystkich Wykonawców: Prosimy nie składać niżej wymienionych dokumentów wraz z ofertą!!! 6.3.1 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach