Przetargi.pl
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OPERY WROCŁAWSKIEJ

Opera Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50066 Wrocław, ul. Świdnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 708 800 , fax. 813 708 852
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Wrocławska
  ul. Świdnicka 35
  50066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 708 800, fax. 813 708 852
  REGON: 27894200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: opera.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OPERY WROCŁAWSKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWa ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OPERY WROCŁAWSKIEJ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej na podstawie art. 32 ustawy Prawo energetyczne, ważną w okresie wykonywania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach