Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

Inspekcja Weterynaryjna-Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, Januszowicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. -, , fax. 71 373 27 75
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna-Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
  Januszowicka 48
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. -, , fax. 71 373 27 75
  REGON: 92686000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroc.wiw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu (IW WIW we Wrocławiu) o łącznej szacunkowej wysokości w okresie 24 miesięcy – 1 032 939 kWh, dla następujących Punktów Poboru Energii (PPE): 1) PPE (1) - nr ewid. OSD – PROD_511331278123, IW WIW we Wrocławiu, Zakład Higieny Weterynaryjnej, ul. Januszowicka 48, 53-135 Wrocław, obiekt laboratoryjny, 2) PPE (2) - nr ewid. OSD – PROD_511323021821, IW WIW we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48, 53-135 Wrocław, obiekt biurowy, 3) PPE (3) - nr ewid. OSD – PROD_511329667963, IW WIW we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48, 53-135 Wrocław, obiekt biurowy, 4) PPE (4) - nr ewid. OSD – PROD_214200001819, IW WIW we Wrocławiu, Zakład Higieny Weterynaryjnej, Ziemnice ul. Legnicka 12, 59-220 Legnica, obiekt laboratoryjny, 5) PPE (5) - nr ewid. OSD – PROD_214103002158, IW WIW we Wrocławiu, Zakład Higieny Weterynaryjnej, Ziemnice ul. Legnicka 12, 59-220 Legnica, obiekt laboratoryjny; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdz. III SIWZ, Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia nie więcej niż o 10% łącznej ilości energii elektrycznej, określonej w Rozdz. III pkt. 1 SIWZ, składającej się z cząstkowych ilości wskazanych w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wykazując, że posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (OFERTA) zgodny w treści ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ; 2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy zgodny w treści ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ; 3) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru; 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach