Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Miasto Brzeziny ogłasza przetarg

 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 742 224 , fax. 468 742 793
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Brzeziny
  ul. Sienkiewicza 16
  95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
  tel. 468 742 224, fax. 468 742 793
  REGON: 52419200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury. Zamawiający zaznacza, że Miejska Biblioteka Publiczna, Przedszkole Nr 1 w Brzezinach oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach są odbiorcami prosumenckimi. W związku z powyższym przedmiot zamówienia obejmuje również rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej przez Prosumenta do sieci OSD, wytworzonej w Mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykaz i charakterystykę obiektów Miasta Brzeziny i podległych jednostek – ze wskazaniem: adresu punktu poboru, numeru licznika, numeru ewidencyjnego, grupy taryfowej, mocy umownej, szacunkowego zużycia energii - zawiera załącznik nr 4 do SIWZ 2. Zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych obiektów i podległych jednostek Zamawiającego, w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wyniosło 1 016 633 kWh – załącznik nr 4 do SIWZ. Przy czym Zamawiający podkreśla, iż przedmiotowe zamówienie obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. a szacunkowe zużycie energii z podziałem na poszczególne grupy taryfowe w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zostało przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 3. Operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A. Lublin. Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii. W okresie trwania umowy, szacunkowe ilości zużytej energii elektrycznej mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu pomiędzy poszczególnymi punktami odbioru. Rzeczywista ilość dostarczanej energii elektrycznej będzie zależeć od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie z Wykonawcą będzie odbywało się na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz - zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub promesę zawarcia umowy na dzień wejścia w życie umowy z Zamawiającym, (w przypadku wykonawców niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach