Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2020 r.

Gmina Czarnożyły ogłasza przetarg

 • Adres: 98-310 Czarnożyły, Czarnożyły
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 416 804 , fax. 438 416 281
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarnożyły
  Czarnożyły 48
  98-310 Czarnożyły, woj. łódzkie
  tel. 438 416 804, fax. 438 416 281
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarnozyly.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2020 r. 2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w.w ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Wykaz i charakterystyka obiektów w Gminie Czarnożyły – Załącznik nr 4 do SIWZ 2) Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w obiektach Zamawiającego określone zostało na podstawie zużycia z 12 miesięcy i na podstawie prognoz i wynosi 666 843 kWh – załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa, że wyżej przedstawiony warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca posiada: - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne; - zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach