Przetargi.pl
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

ZOO Wrocław Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51-618 Wrocław, ul. Wróblewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 483 024 , fax. 713 483 768
 • Data zamieszczenia: 2019-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOO Wrocław Sp. z o. o.
  ul. Wróblewskiego 42374
  51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 483 024, fax. 713 483 768
  REGON: 21125219000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.woclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do ZOO Wrocław Sp. z o.o. energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 1500,00 MWh w okresie od dnia 01.01.2020r. do 28.02.2020r. W związku z tym, że są to ilości szacunkowe Wykonawca winien uwzględnić wahania poboru energii elektrycznej na poziomie +\- 10% . Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną wynosi – 2 szt. Układy pomiarowe z taryfą B-23 dostosowane są do procedury zmiany sprzedawcy Zamawiający informuje, że usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem Systemu Dystrybucji - TAURON DYSTRUBUCJA S.A. Oddział we Wrocławiu Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucji zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozliczenia za dostawy będą odbywać się w cyklach miesięcznych (od pierwszego do ostatniego dnia m-ca) wg wskazań układów pomiarowych Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego po upływie okresu rozliczeniowego na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ważnej koncesji na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach