Przetargi.pl
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI WOJ. PODLASKIEGO - 2

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 670 31 37 , fax. 85 670 28 42
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 670 31 37, fax. 85 670 28 42
  REGON: 50252820000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI WOJ. PODLASKIEGO - 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej (bez usługi dystrybucji) do wymienionych w SIWZ obiektów Policji woj. podlaskiego. Szacowane zużycie łącznie dla wszystkich punktów poboru mocy: 2 021 775 kWh. Wskazana wartość została przyjęta do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.000,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku: NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 25101010490008661391200000 Kserokopię przelewu bankowego zaleca się dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych, stosowny dokument wadialny (oryginał) należy złożyć w: Zespole ds. Zamówień Publicznych KWP w Białymstoku 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 65 w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00 Kserokopię tego dokumentu zaleca się dołączyć do oferty. Wadium musi być wniesione nie później niż do terminu określonego w rozdz. XI ust. 1 SIWZ. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, że wniesione w takiej formie podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści dokumentu wadialnego powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi zapewniać jego obowiązywanie na okres nie krótszy niż czas związania ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium powinny zawierać numer przetargu, którego dotyczą lub jego nazwę. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy swojej oferty wadium, w wysokości oraz formie wskazanej w niniejszej SIWZ oraz ustawie zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 lit. 7b ustawy PZP. ZWROT WADIUM: 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 ustawy Pzp. Warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt. 1 ustawy Pzp zostanie uznany za spełniony, gdy wymagane uprawnienia (koncesję) posiadał będzie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania tej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 SIWZ; 2. Aktualne na dzień składania ofert, złożone w formie oryginału, oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: - ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, - ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy. Dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 4. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – załącznik nr 2 SIWZ (jeżeli dotyczy – jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie podaje dane osób fizycznych). 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII SIWZ. 6. Dokumenty wymagane po złożeniu ofert: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach