Przetargi.pl
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW GMINY BUKOWNO ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKOWNIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKOWNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 32-332 Bukowno, Leśna 7 B
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKOWNIE
  Leśna 7 B
  32-332 Bukowno, woj. małopolskie
  REGON: 356570196
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgkbukowno.zakladkomunalny.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW GMINY BUKOWNO ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKOWNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW GMINY BUKOWNO ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKOWNIE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: tj. :aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, oraz Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego;b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach