Przetargi.pl
,,Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych Gminy Białaczów oraz do zasilania obiektów użytkowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Białaczów”

Gmina Białaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-307 Białaczów, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 581 414 , fax. 447 581 414
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białaczów
  ul. Piotrkowska 12
  26-307 Białaczów, woj. łódzkie
  tel. 447 581 414, fax. 447 581 414
  REGON: 59064782000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych Gminy Białaczów oraz do zasilania obiektów użytkowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Białaczów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych Gminy Białaczów oraz do zasilania obiektów użytkowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Białaczów. Zestawienie punktów odbioru wyszczególniono w załączniku nr 2 do umowy generalnej. Układy pomiarowo rozliczeniowe nie są dostosowane do zasady TPA. Nie jest możliwa transmisja danych. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U z 2018r., poz. 755) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę z Odbiorcą końcowym, z uwzględnieniem terminów rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej obowiązujących Odbiorców końcowych. Okres ważności obecnie obowiązujących umów 31-12-2019. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia po upływie terminu obowiązywania umów na dostawę energii oraz nie wcześniej niż z dniem wejście w życie nowych umów tj. 01.01.2020r. Zamówienie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Prognoza łącznego zużycia energii elektrycznej Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy: w grupie taryfowej B 11 - 70 513 kWh w grupie taryfowej C 12a – 204 153 kWh w grupie taryfowej C 12b – 235 896 kWh w grupie taryfowej C 11 – 439 190 kWh w grupie taryfowej G 11 – 3 653 kWh w grupie taryfowej G 12 – 1 100 kWh Przedstawiona prognoza ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania planowanej ilości zamawianej energii w trakcie realizacji umowy. W trakcie realizacji umowy w ramach poszczególnych punktów poboru dopuszcza się możliwość zwiększenia lub niewykorzystania planowanej ilości zamawianej energii elektrycznej, przy jednoczesnym nie przekroczeniu w trakcie obowiązywania umowy wysokości wynagrodzenia umownego brutto. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustala się w oparciu o bezpośrednie odczyty z liczników w każdym z miejsc poboru energii elektrycznej. Usługi dystrybucji energii elektrycznej świadczone są na rzecz Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy dystrybucyjnej zawartej na czas nieokreślony z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Umowa generalna zawarta zostanie na czas określony od dnia 01.01.2020r.do dnia 31.12.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru w zakresie zawartych umów, lokalizacji, stosowanej taryfy, zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do Umowy Generalnej. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OPD z którym Zamawiający posiada zawartą umowę o świadczenie takich usług. Umowa o świadczenie usług dystrybucji pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku jej rozwiązania Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych Ceny jednostkowe netto energii elektrycznej nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą podatku akcyzowego. W przypadku powstania w trakcie obowiązywania umowy nowych punktów poboru energii elektrycznej ilość tychże zostanie dostosowana do umowy stosownym aneksem, a ceną jednostkową będzie cena jednostkowa energii zgodnie z ofertą Wykonawcy w obrębie odpowiedniej grupy taryfowej. Zwiększenie liczby punktów poboru jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Nie będzie stanowiło rozwiązania całej umowy zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej ujętych w załączniku do umowy, chyba że przedmiotem wypowiedzenia będą wszystkie punkty poboru określone w tym załączniku Wykonawcy winni są zbadać z należytą starannością SIWZ i każdą zmianę SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ, wydane podczas postępowania o udzielenie zamówienia. Uznaje się, że złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeśli wykaże że: a) posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755) b) posiada zawartą i obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (tj. PGE Dystrybucja o/dz. Skarżysko – Kamienna i Łódź działającym na terenie Gminy Białaczów) na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamówienia objętych przedmiotem zamówienia wskazanych w zał. Nr 2 do Umowy Generalnej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 2. Formularz ofertowy. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach