Przetargi.pl
„Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie”

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Karolewo
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 524 753 , fax. 897 524 753
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
  Karolewo 12
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 524 753, fax. 897 524 753
  REGON: 28026065200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karolewo.com/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PODLEGŁA I NADZOROWANA PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie” 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.poz. 503 ze zm.) dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie:  Sumaryczna moc zamówiona 247 kW  Prognozowane zużycie energii około 676 785 kWh w tym:  taryfa C 11 – całodobowa około 516 479 kWh,  taryfa C 21 - dzienna około 160 306 kWh 3. Zamawiający zaliczany jest do V grupy przyłączeniowej. 4. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w budynkach ZSCKR w Karolewie: Punkty poboru energii elektrycznej Symbol grupy taryfowej Prognozowane zużycie energii /kWh/36 m-cy/ Wszystkie budynki będące w administracji ZS CKR w Karolewie C 11 516 479 C 21 160 306 RAZEM: 676 785 Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)20%. 5. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej ze wskazaniem ich lokalizacji, grup taryfowych i mocy przyłączeniowych oraz okresu rozliczeniowego przedstawia Załącznik nr do 1 SIWZ. 6. Dotychczasowe umowy kompleksowe na dystrybucję energii zawarte są na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec m-ca kalendarzowego. 7. Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji. 8. Okres obowiązywania obecnej umowy na sprzedaż energii elektrycznej wynosi 36 m-cy (liczony od dnia 01.04.2017 roku do dnia 31.03.2020 r. ).Jest to kolejna zmiana sprzedawcy. 9. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy, oprócz danych występujących w dokumentacji postępowania. 10. Parametry dystrybucyjne- w szczególności moc umowa i grupy taryfowe, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD. 11. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD pod warunkiem zapisów, które nie będą mieć zastosowania w przypadku zamawiającego (umowa na dostawę energii zawarta jest na czas oznaczony i nie wymaga wypowiedzenia, umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieoznaczony). 12. Zamawiający nie zawierał umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ. 13. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. 14. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do ENERGA -OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130 , 80-557 Gdańsk. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.755 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert)-Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ),a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach